Links:

Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V. – www.dgsv.de

Netzwerk Supervision und Coaching Frankfurt-Rhein-Main – www.coaching-frankfurt-rheinmain.de


Kollegen der Praxisgemeinschaft:
Clemens Bacherl, Dipl. Supervisor – cbacherl@web.de
Martin Schubert, Dipl. Supervisor – schubert-supervision.de